HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 

 
     

 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมของ อปท. Shape file  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
แจ้งซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม ฯ  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว ว824  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 668