กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.พุขาม 056-792-770
Email : ..............................
 ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ตอนนี้สามารถยื่นชำระภาษี ผ่านทางไปรษณีย์ได้แล้วน่ะค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
ว4830 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดกองทุนฯ [ 22 ต.ค. 2561 ]     
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวด 9/2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ e-LAAS 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]     
1-แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานฯ [ 22 ต.ค. 2561 ]     
2-แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานฯ [ 22 ต.ค. 2561 ]     
ว537 เผยแพร่บทความของผู้รับทุนฝึกอบรมในหนังสือชื่อ มุมมองความคิด11  [ 22 ต.ค. 2561 ]     
การโอนจัดสรร 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
การโอนจัดสรร 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม นม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาส 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 60 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
การโอนจัดสรร 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ไตรมาส1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
การโอนจัดสรร 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
ว4800 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯไตรมาส 1  [ 19 ต.ค. 2561 ]     
ว4794 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น๔.๐ Chief Executives of Local Administion 1.0 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
ว4796 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนฯ [ 19 ต.ค. 2561 ]     
ว4795 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ไตรมาส 1 [ 19 ต.ค. 2561 ]     
ว 4775 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค ปี 2562  [ 18 ต.ค. 2561 ]     
การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่ [ 18 ต.ค. 2561 ]     
ว 4747 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]     
 
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3333  [ 22 ต.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว3376 [แบบสำรวจฯ]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้่ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 22 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กพส. มท 0810.8/ว3378 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สน.คท. มท 0808.2/15575-15650  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สน.คท. มท 0808.2/15529-15574  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/15821-15830 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/15836 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการจัดทำรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อประกอบการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.3/ว3373 [เอกสารแนบ]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว3359 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3349  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3362  [ 19 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว6046  [ 19 ต.ค. 2561 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3358  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.2/ว168  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/15669-15744 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน. คท. มท 0808.2/15159-15234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3352 [แบบตอบรับ]  [ 19 ต.ค. 2561 ]
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สน.คท. มท 0808.2/ว3336  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว3338 [บัญชีราย อปท.] [บัญชีรายชื่อผู้รับบำนาญ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์ QR Code-Application Line ไลน์กลุ่ม ITA 61 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3337  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3330 [แบบรายงานฯ]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/15831-15835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2561 ]
 
 
ทม.วิเชียรบุรี อบรมบุคลากรเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ประจำปี 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ชอนไพร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อรัง ร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ระวิง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ตาลเดี่ยว การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ตาลเดี่ยว การแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว [ 22 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
อบต.ชอนไพร ขอขอบคุณกองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้สนับสนุนกำลังพลดำเ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
อบต.ฝายนาแซง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ซับพุทรา ขั้นตอนการขอรับบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไขว่ ประกาส อบต.หนองไขว่ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไขว่ ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ชอนไพร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 14.40 น.ได้เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง และลมแรงบริ [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ชอนไพร ประชุมการบริหารจัดการขยะในตำบลชอนไพร [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.นายม ประชุม อสม.ขับเคลื่อนกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล [ 19 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
 
อบต.สามแยก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.วังโป่ง ขอให้เทศบาลดูแล (9 ต.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.ฝายนาแซง ขอบคุณ (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.หลักด่าน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
         
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 เม.ย. 2560)    อ่าน 9989  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ข้าวหลาม

น้ำพุร้อน - น้ำแร่ บ้านครู
  
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พุขาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2560