กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.พุขาม 056-792-770
Email : phukham.pb@gmail.com
 ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ตอนนี้สามารถยื่นชำระภาษี ผ่านทางไปรษณีย์ได้แล้วน่ะค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานการเตรียมความพร้อมของ อปท. Shape file [ 14 ก.พ. 2562 ]     
แจ้งซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม [ 14 ก.พ. 2562 ]     
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม ฯ [ 14 ก.พ. 2562 ]     
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 14 ก.พ. 2562 ]     
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.พ. 2562 ]     
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว ว824 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ว827 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 31 2401 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ [ 14 ก.พ. 2562 ]     
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2356 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าการศึกษาบุตร งวดที่2 ว802 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
1-แนวทางปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ [ 13 ก.พ. 2562 ]     
2-แนวทางปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ [ 13 ก.พ. 2562 ]     
การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
1-แนวทางปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
2-แนวทางปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
แนวทางปฏิบัติในการบริการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
ว87 การรายงานความคืบเห็นการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยาพาราตามนโยบายรัฐบาล [ 12 ก.พ. 2562 ]     
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3349-3419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว552  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3273-3348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) กพส. มท 0810.6/ว526  [ 8 ก.พ. 2562 ]
 
 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านคลองห้วยด่าน บ้านห้วยด่ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะคลองห้วยน้ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องกะถิน [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องกะถิน [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.วังโป่ง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้าย [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประช [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อรัง สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.นาเกาะ อบต.นาเกาะ ร่วมขบวนแห่งานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ป [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.นาสนุ่น ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้ายดง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายดง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.ท้ายดง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศโครงการก่อสร้าง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.พุขาม สำรวจบ้านคนพิการประจำปีงบประมาณ2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ซับพุทรา โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลซับพุทรา ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
 
ทต.ตาลเดี่ยว เว็บไซต์ ทต.ตาลเดี่ยว จ. เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.พ. 2562)    อ่าน 169  ตอบ 2
อบต.ตะเบาะ เว็บไซต์ อบต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.บัววัฒนา ขอสอบถามเทศบาลบัววัฒนามีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลรึปล่าวคะ (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 290  ตอบ 4
อบต.หนองแจง ค่าขยะ (5 ก.พ. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
         
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 เม.ย. 2560)    อ่าน 10511  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

ข้าวหลาม

น้ำพุร้อน - น้ำแร่ บ้านครู
  
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พุขาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2560