HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ   14 มี.ค. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพุขาม(ท่าศาลา)หมู่ที่1ตำบลพุขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   14 ธ.ค. 2560 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   30 พ.ย. 2560 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน   30 พ.ย. 2560 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   30 พ.ย. 2560 49
ราคากลาง   ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของราชการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านพุขาม (ท่าศาลา) ตำบลพุขาม   21 พ.ย. 2560 87
ราคากลาง   ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของราชการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกระทุ่ม   21 พ.ย. 2560 81
ราคากลาง   ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของราชการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหวาย   21 พ.ย. 2560 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลพุขาม ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พ.ย. 2560 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหวาย ตำบลพุขาม ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พ.ย. 2560 43
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7