HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 

 
     

 
พช 0023./ว 348 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.5/ว 2460 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวด 4  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 2459 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2461 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 17 พ.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 2401 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 16 พ.ค. 2562 ]    
 
พช0023.3/ว299 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการอาหารเสริมนมโรงรียน  [ 16 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 740