หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 

น้ำพุร้อน-น้ำแร่ บ้านครู
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

วิสัยทัศน์ อบต.พุขาม
''พุขามเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามวิถีพอเพียง บนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วน''
นางสาวชุลีกร โพธิ์นาเเค
รองปลัด อบต.พุขาม
รักษาราชการเเทนปลัด อบต.พุขาม
นายสามิตร คงอยู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

ที่ทำการ อบต.พุขาม

ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวพุขาม

ข้าวหลาม ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
พุขาม
หมู่ที่ 6 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
รู้จักตำบล
GO
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.พุขาม 056-792-770
Email : phukham.pb@gmail.com
ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ตอนนี้สามารถยื่นชำระภาษี ผ่านทางไปรษณีย์ได้แล้วน่ะค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
พช0023.1/ว113 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 856 ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 856 ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2563 ]     
พช0023.1/ว114 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.2/ว848 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.2/ว849 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.2/ว851 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 852 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิมเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 853 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 14 ก.พ. 2563 ]     
พช0023.3/ว 798 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว799, ว 800 1-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว799, ว 800 2-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 814 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 815 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 815 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 813 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 812 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 111 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 13 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.2/ว 779 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 106 ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2563 ]   
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
ทต.พุเตย ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำก้อ คำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ซับสมอทอด โครงการ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวั [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศิริมงคล (วัด [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ห [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หลักด่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ตามโครงการชุมชนนำร่องคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดเผาป่าและอ้อยในพื้นที่โดยเด็ดขาด [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมหารือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ข้อร้องเรียนการเผากิ่งไม้ในพื้นที่โล่งในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด การประชุมประจำเดือน”กุมภาพันธ์” ๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ขอเชิญร่วมบริจาคบูชาพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ พระพุทธมหาธรรมราชา รุ่นสร้างพุทธมณฑลจัง [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล/ขยะอันตรายแลกไข่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 
 
 
   
 
การทำบัตรผู้สูงอายุ (31 ม.ค. 2563)    อ่าน 31  ตอบ 1  
ผู้สูงอายุย้ายเข้า (25 ต.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 0  
ต้องการคนงานปลูกต้นไม้ (20 ต.ค. 2562)    อ่าน 388  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

ข้าวหลาม

น้ำพุร้อน - น้ำแร่ บ้านครู
  
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พุขาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2560
 
 
สายตรงนายก
081-531-2714
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
อบต.พุขาม