หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 

 
 


 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดทำ โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลพุขาม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต.พุขาม,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.พุขาม และประชาคมท้องถิ่น ประกอบด้วย นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายก อบต.พุขาม ประธานกรรมการ นายบรรจง ดวงมา รองนายก อบต.พขาม กรรมการ นายธวิช แจ้งอรุณ ส.อบต. หมู่ที่ 2 กรรมการ นางสาวเสาวลักษณ์ ภัยฉกรรณ์ ส.อบต. หมู่ที่ 3 กรรมการ นายแสงสว่าง ตั้งแสงสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นางสาวอัญชลี ปุจ้อย พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลพุขาม กรรมการ นายฉลวย สำเนียงเพราะ ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ นายบุญ ศรีพันบุญ ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ นายณัฏฐกฤต์ จงเพ็งกลาง ผู้แทนภาคประชาคม กรรมการ และ สิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัด อบต.พุขาม กรรมการและเลขานุการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 11.07 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10