หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2564 (ฉบับ INFOGRAPHIC) [ 18 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
การดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10