หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
News
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 24 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2   
 
 
 
   
 
สายตรงนายก
056-792-770
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10