หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
กระดานสนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT US
 
   
 
 

 


 

ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มีตลอดปี

ส่งเสริมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชนผลิตภัณฑ์ การค้าการลงทุนให้พึ่งตนเองได้และมีรายได้ตลอดทั้งปี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ และการบริหารจัดการ ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล